ZastosowaniaCennikKontakt

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi InspectMate.

Postanowienia regulaminu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższy Regulamin, określa zasady świadczenia usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego InspectMate oraz zasady korzystania z tych usług i ochrony danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Serwis internetowy InspectMate, dostępny pod adresem internetowym www.inspectmate.com, prowadzony jest przez firmę InfoImagine Adam Ziemienowicz z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca – InfoImagine  Adam Ziemienowicz z siedzibą w Warszawie, NIP 8881454891, REGON 140752384

2. Użytkownik – każdy podmiot lub osoba fizyczna, które w jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.

3. Serwis – oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service płatnie lub nieodpłatnie przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.inspectmate.com

4. Aplikacja mobilna – opcjonalna, darmowa aplikacja działająca na platformach mobilnych: iOS oraz Android. Aplikacja umożliwia dostęp do Serwisu zaopatrując Użytkownika w dodatkowe funkcje i rozszerzając możliwości.

5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Serwisu. Usługa jest nieodpłatna tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wskazane przez Usługodawcę.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

7. Cennik – załącznik do niniejszego regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Cennik jest dostępny pod adresem: www.inspectmate.com

8. Rejestracja – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.inspectmate.com umożliwiający rejestrację Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ustala swoje hasło i uzyskuje możliwość korzystania z Serwisu.

9. Konto – konto użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Użytkownika.

10. Okres testowy – okres, w którym Użytkownik ma prawo do 7dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Serwisu.

§ 3 Zobowiązania usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Serwisie na rzecz Użytkownika następujących Usług:

1. Udostępniania Użytkownikowi Serwisu i Aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android zapewniających mu możliwość wykonywania czynności związanych z kontrolą nieruchomości, instalacji lub urządzeń w zakresie funkcjonalności opisanych w Serwisie,

2. Przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,

3. Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,

4. Dostarczenia Użytkownikowi Aplikacji mobilnej jako dodatkowego narzędzia w celu umożliwienia korzystania z dodatkowych Usług Aplikacji mobilnej.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością.

2. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta poprzez zastosowanie Serwisu w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Użytkownika leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Serwisu w trakcie darmowego, 7 dniowego okresu próbnego.

3. Usługodawca zastrzega, że System jest udostępniany Użytkownikowi „as it is”, czyli takim, jaki jest. Proces rozwoju i aktualizacji Systemu uzależniony jest od polityki stosowanej przez Usługodawcę.

4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim

§ 5 Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wyłącznie adresu e-mail.

2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w procesie rejestracji.

4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą. b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7 Dane osobowe w Serwisie

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Usługi dostępu do Serwisu, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Użytkownika, przechowywane są na serwerze Usługodawcy w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

4. Użytkownik ma pełen dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich może spowodować brakiem dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 8 marca 2021 r.Produkt firmy InfoImagine. Copyright © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone