ZastosowaniaCennikCentrum pomocy

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi InspectMate.

Postanowienia regulaminu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższy Regulamin, określa zasady świadczenia usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego InspectMate oraz zasady korzystania z tych usług i ochrony danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Serwis internetowy InspectMate, dostępny pod adresem internetowym www.inspectmate.com, prowadzony jest przez firmę INFOIMAGINE ADAM ZIEMIENOWICZ.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca – INFOIMAGINE ADAM ZIEMIENOWICZ z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka, nr 5, lok. 58, kod pocztowy 01-116, NIP 8881454891, REGON 140752384

2. Użytkownik – każdy podmiot lub osoba fizyczna, które w jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.

3. Serwis – oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service płatnie lub nieodpłatnie przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.inspectmate.com

4. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Serwisu. Usługa jest nieodpłatna tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wskazane przez Usługodawcę.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

6. Cennik – załącznik do niniejszego regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Cennik jest dostępny pod adresem: www.inspectmate.com

7. Rejestracja – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.inspectmate.com umożliwiający rejestrację Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ustala swoje hasło i uzyskuje możliwość korzystania z Serwisu.

8. Konto – konto użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Użytkownika.

9. Okres testowy – okres, w którym Użytkownik ma prawo do 30 dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Serwisu.

§ 3 Zobowiązania usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Serwisie na rzecz Użytkownika następujących Usług:

1. Udostępniania Użytkownikowi Serwisu zapewniającego mu możliwość wykonywania czynności związanych z kontrolą nieruchomości, instalacji lub urządzeń w zakresie funkcjonalności opisanych w Serwisie,

2. Przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,

3. Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą, zgodnie z warunkami i polityką firmy hostingowej dhosting.pl Sp. z o.o. https://dhosting.pl/.

§ 4 Odpowiedzialność i reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością.

2. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta poprzez zastosowanie Serwisu w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Użytkownika leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Serwisu w trakcie darmowego, 30 dniowego okresu próbnego.

3. Usługodawca zastrzega, że System jest udostępniany Użytkownikowi „as it is”, czyli takim, jaki jest. Proces rozwoju i aktualizacji Systemu uzależniony jest od polityki stosowanej przez Usługodawcę.

4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

7. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

8. Reklamacje powinny być przesyłane na adres info@inspectmate.com w formie elektronicznej wraz z podaniem czasu i opisu zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji.

9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca
reklamacji będzie przekazywana Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 5 Konto w Serwisie i rezygnacja z Usługi

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wyłącznie adresu e-mail.

2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

3. Zamówienie dotyczące odnowienia Usługi generowane jest automatycznie i jest wysyłane na adres e-mail Użytkownika.

4. Użytkownik nie musi opłacać wygenerowanego zamówienia, jeśli nie chce przedłużać Usługi. Brak jego opłacenia spowoduje jedynie wygaśnięcie Usługi.

5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto i zrezygnowac z Usługi.

6. Wcześniejsza rezygnacja z Usługi nie wiąże się ze zwrotem środków za niewykorzystany okres. 

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą. b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7 Dane osobowe w Serwisie

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Usługi dostępu do Serwisu, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Użytkownika, przechowywane są na serwerze Usługodawcy w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

4. Użytkownik ma pełen dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

5. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Kupującemu w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż.

6. Z tytułu zakupu towaru od Usługodawcy zostanie Użytkownikowi wystawiona i przesłana faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich może spowodować brakiem dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisu.

§ 8 Płatności

1. Aby korzystać z Serwisu po Okresie testowym, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Usługodawcy.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay.

3. Koszty związane z obsługą płatności internetowych w całości pokrywa Usługodawca.

4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 26 września 2022 r.Produkt firmy InfoImagine. Copyright © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone